Семестр 6

 • Проектування антенно-фідерних пристроїв

  Guest access: Проектування антенно-фідерних пристроїв
 • "Цифрове оброблення сигналів"

  Курс: III,  Семестр: 6
  Напрям підготовки: 1701 – Інформаційна безпека,
  для  6.170102 – Системи технічного захисту інформації

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 162 год. / 4,5 кредита із них:
  -       Лекцій: 36 год.
  -       Практичних занять: 36 год.
  -       Лабораторних занять: 36 год.
  -       Самостійної роботи: 54 год.
  -       Форма підсумкового контролю: іспит

  Мета вивчення курсу: засвоєння основних понять по питанням основ цифрової техніки, принципах побудови основних вузлів системи цифрової обробки.
  Завдання курсу: розглянути загальні принципи і математичні моделі перетворення сигналів при цифровій обробці, базові алгоритми цифрової фільтрації сигналів, методи синтезу, програмної реалізації і моделювання цифрових фільтрів, оцінки і забезпечення їх точності.
  У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати зміст модульної програми у відповідності з метою та завданнями навчання та змістом матеріалу у модулях та вміти:
  -        застосовувати отримані на заняттях знання під час всіх видів лабораторних занять, що проводяться викладачем;
  -        організовувати свою самостійну пізнавальну діяльність, самоконтроль та самоаналіз;
  -        самостійно здобувати нові знання;
  -        застосовувати отримані знання при вивченні інших дисциплін.
  Методика викладання та методи навчання: лекції, практичні, лабораторні заняття, індивідуальні заняття, самостійна робота.