• Програмування I семестр

  Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки: бакалавр.

  Напрям підготовки :   "Комп’ютерна інженерія".

  Кількість кредитів - 12,5.

  Загальна кількість годин – 450.

  Кількість годин на тиждень – 4 год. (І сем), 6 год. (ІІ сем).

  Дисципліна – професійно - орієнтована.

  Курс – 1, семестр - 1, 2.

  Кількість відведених годин:

  І семестр (на лекції (34), семінарські (0), практичні (0), лабораторні заняття (34),  самостійну роботу студентів (112)).

  ІІ семестр (на лекції (54), семінарські (0), практичні (0), лабораторні заняття (54),  самостійну роботу студентів (162)).

  Вид підсумкового контролю – І сем. - залік; ІІ сем. -  екзамен.

  Курсове проектування: ІІ семестр.