• Масове використання персональних комп’ютерів в останнє десятиріччя перетворило дискретну математику на дисципліну, потрібну широкому загалу користувачів та розробників інформаційних систем і технологій.

  Кількість кредитів -  5.
  Загальна кількість годин – 180.
  Кількість годин на тиждень – 4 год. (2 лекц., 2 практ.)
  Дисципліна – обов’язкова.

  Курс – 1; семестр 2.
  Кількість відведених годин: на лекції (36), семінарські (0), практичні (36), лабораторні заняття (0),  самостійну роботу студентів (108). 

  Вид підсумкового контролю –  іспит.