• 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

  1.1. Мета навчальної дисципліни “Методи цифрової обробки зображень” – навчити майбутніх фахівців виконувати цифрову обробку зображень, а саме  їх перетворення яскравостей, фільтрацію, аналіз і розпізнавання, з потрібною для практичних задач точністю та швидкодією.

  1.2. Завданням вивчення дисципліни “Методи цифрової обробки зображень” є:

  • забезпечити практичне застосування методів цифрової обробки зображень у просторовій і частотній областях;
  • підготувати студентів до практичного вирішення основних задач цифрового оброблення зображень: фільтрації, аналізу і розпізнавання;
  • підготувати студентів до виконання науково-дослідних та дипломних робіт.
 • Програмування комп'ютерних мереж
 • Системне адміністрування операційної системи Linux
 • Системи керування базами даних

  Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки: спеціаліст, магістр.

  Напрям підготовки :   6.050102 – комп’ютерна інженерія.

  Спеціальність: 7.050102, 8.050102 – комп’ютерні системи і мережі.

  Шифр дисципліни – 7.050102 / 01 / 6.5;  8.50102 / 01 / 7.6

  Попередні умови: 6.091500/01/2.1; 6.091500/01/2.6; 6.091500/01/2.13; 6.091500/01/2.7; 6.091500/01/3.5.

  Кількість кредитів -  4.5.

  Загальна кількість годин – 162.

  Кількість годин на тиждень – 2 год.

  Дисципліна – вибіркова.

  Курс – 5; семестр 9.

  Вид підсумкового контролю: залік.