• ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІТЬ

   

  Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки: спеціаліст, магістр.

  Напрям підготовки : "Інформатика", "Комп’ютерна інженерія", "Програмна інженерія".

  Кількість кредитів - 1.

  Загальна кількість годин – 36.

  Курс – 5; семестр 10.

  Кількість відведених годин: на лекції (12), семінарські (0), практичні (0), лабораторні заняття (0),  самостійну роботу студентів (24).

  Вид підсумкового контролю: залік