• Ліцензування та сертифікація програмних продуктів

   

  Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки: бакалавр.

  Напрям підготовки :  "Програмна інженерія"

  Кількість кредитів - 2,5. 

  Загальна кількість годин – 81.

  Кількість годин на тиждень – 2 год. 

  Дисципліна – професійно-орієнтована.

  Курс – 4; семестр 8. 

  Кількість відведених годин: лекції (17), семінарські (17), практичні (0), лабораторні заняття (0), самостійну роботу студентів (47).

  Вид підсумкового контролю – залік.