• Напрям підготовки: 6.051501 – “Видавничо-поліграфічна справа
  Загальний обсяг годин кредитів - 180/5
  Лекцій – 36 год.
  Лабораторних – 36 год.

  Самостійна робота - 108 год.
  2 семестр, іспит

  Мета викладання дисципліни

  Метою курсу є знайомство студента ознайомлення студентів з особливостями матеріалів, які використовуються у видавничо-поліграфічній справі. Поглиблення знань з хімії полімерних матеріалів з метою подальшого їх використання у виборі методів запису інформації.

  Задачі вивчення дисципліни

  Знайомство з основами кристалографії, вивчення фізико-хімічних властивостей основних матеріалів, які використовуються в поліграфії.


  В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:
  - основні фізичні та хімічні властивості матеріалів, які використовуються у видавничо-поліграфічній справі.


  Підготовлений фахівець повинен  вміти:

  - проводити вимірювання основних параметрів матеріалів поліграфічної промисловості.