• Назва дисципліни Технологія фотореєстраційних процесів для напрямку підготовки 6.051501 “Видавничо-поліграфічна справа ”
  Характеристика навчальної дисципліни нормативна

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS 144/4
  Лекцій 36
  Лабораторних 36
  самостійної роботи 72
  форма підсумкового контролю залік

  Мета, завдання, компетенції, яких має набути студент:

  Мета викладання дисципліни Ознайомити студентів з основами фотореєстраційних процесів, починаючи з реєстрації інформації через фотографування, до створення друкарських форм офсетного та глибокого друку, з основами реєстраційних процесів на несрібних матеріалах.
  Відноситься до циклу професійної та практичної підготовки.

  Задачі вивчення дисципліни Знайомство з основами фотореєстраційних процесів на срібних та не срібних матеріалах.
  В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен з н а т и :

  Основні фізичні закономірності створення зображення на срібних та несрібних матеріалах.
  Підготовлений фахівець повинен в м і т и :

  Здійснювати оцінку рельєфоутворення фотоформ, проводити аналіз властивостей копіювальних шарів.
 • “Теорія Інформації ”

  144 год (4 кредита)

  Семестр         4                                                         Кількість тижнів    18

  Шифр

  Назва дисципліни

  Всього

  год на сем

  Год на тижд

  Лекції

  Практ

  Семінари

  Лаборат

  Форма контролю

  Кафедра, що забезпечує

  кредити

  Кільк год на сем за планом

  Потік

  К-сть груп

  К-сть год на сем

  К-сть груп

  К-сть год на сем

  К-сть груп

  К-сть год на сем

  Іспит

  Залік

  Контр роб

  Курс роб

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  ВВ3.7

  Теорія інформації та кодування

  144

  4

  36

  ТК –23

  2

  36

   

   

   

   

   

  +

   

   

  опт.спектр

  4

  Мета викладання дисципліни: формування базових уявлень студентів про теорію інформації, методи математичного опису та інформаційні характеристики джерел повідомлень, принципи кодування.

  Курс є одним із профілюючих курсів підготовки фахівця в напрямку “Інформаційні мережі зв’язку”.

  У результаті вивчення курсу студент повинен набути таких компетенцій: засвоїти теоретичні основи інформації та інформаційних процесів,кількісні характеристики інформації, характеристики дискретних та неперервних джерел інформації, основні коди, що використовуються при передачі інформації.