• Нормативні

  дані

   

  Форма

  навчання

  Курс

  Семестри

  Всього

  годин

  Кредити

  Лекції

  (год)

  Практич-них (семі-нарських)

  (год)

  Лабора-торних

  (год)

  Самостій-на робота

  (год)

  Курсова робота

  (семестр)

  Заліки

  (семестр)

  Іспити

  (семестр)

  Денна

  3

  5

  180

  5

  36

  -

  36

  108

  -

  5

  -

  Денна

  3

  6

  234

  6,5

  36

  18

  36

  144

  -

  -

  5

   

  МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

  Метою вивчення дисципліни "Прикладне програмування "є навчити студента створювати програмні продукти для без паперового представлення електронної інформації за допомогою середовищ візуальної розробки програмних продуктів та веб - сайтів.

  Основними завданнями вивчення дисципліни є:

  • формування системного підходу до розробки алгоритмів програмних продуктів;
  • знайомство з системами візуальної розробки програмних продуктів та з системами розробки веб - сайтів;
  • набуття базових практичних навичок роботи з системою створення програмних продуктів Delphi, мовою PHP та СКБД MySQL.

  ВИМОГИ ДО РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ:

  В результаті вивчення дисципліни студент повинен

  мати:

  • уявлення про основні етапи процесу створення програмних продуктів під ОС Windows та веб - сайтів;
  • базисні навички із створення типових програмних продуктів під ОС Windows;
  • базисні навички із створення веб - сайтів за допомогою мови PHP та СКБД MySQL;
  • навички роботи із середовищем візуальної розробки програмних продуктів Delphi;

  знати:

  • основні керуючі структури середовища візуальної розробки програмних продуктів Delphi та мови PHP;
  • основні елементи мови SQL;
  • критерії визначення необхідності вибору керуючих елементів середовищі візуальної розробки Delphi та форм веб - сайтів;
  • функціональні можливості веб - сайтів та програмних продуктів для ОС Windows;

  вміти:

  • формулювати алгоритм роботи програмного продукту;
  • визначати потреби організації у необхідності створення програмного продукту;
  • здійснювати аналіз існуючих програмних продуктів;
  • створювати веб сайти та програмні продукти під ОС Windows

   

  володіти:

  • основними навичками роботи з середовищем візуальної розробки програмних продуктів Delphi;
  • базисом знань з можливостей розробки веб - сайтів за допомогою мови PHP та СКБД MySQL;
  • базисом знань з особливостей розробки програмних продуктів під ОС Windows;
  • базисом знань з процесів автоматизації основних операцій побудови та створення програмних продуктів.
 • Напрям підготовки:6.051501 – “Видавничо-поліграфічна справа
  Загальний обсяг годин/кредитів - 72/2
  Лекцій – 17 год.
  Лабораторних занять – 17 год.

  Самостійна робота - 38 год.

  5 семестр, залік

  Мета викладання дисципліни

  Метою
  вивчення дисципліни “Електронний документообіг” є навчити студента розв’язувати задачі, пов’язані з переходом до безпаперової технології управління економічними системами шляхом використання засобів автоматизації процесів складання та введення електронних документів (ЕД), їх обробки, зберігання, пошуку і передачі, а також процесів планування документообігу і бізнес-процесів, контролю виконання, аналізу та вдосконалення.

  Основними завданнями вивчення дисципліни є:

  • формування системного підходу до дослідження організації як об’єкта впровадження електронного документообігу;
  • знайомство з основними вимогами до систем електронного документообігу та їх можливостями;
  • формування системних підходів до побудови інформаційної моделі організації як основи ефективної організації електронного документообігу;
  • набуття базових практичних навичок роботи з базами даних системи електронного документообігу Lotus Notes”.