• «Видавничо-поліграфічні матеріали»

  180 год (5 кредитів)

  Мета викладання дисципліни: формування базових уявлень про поліграфічні матеріали; оволодіння методами та методиками визначення властивостей поліграфічних матеріалів; оволодіння навичками грамотного застосування поліграфічних матеріалів в конкретних умовах поліграфічного виробництва.

  У результаті вивчення курсу студент повинен набути таких компетенцій:

  · володіти базовими теоретичними знаннями в галузі поліграфічного матеріалознавства;

  · знати основні види поліграфічних матеріалів (друкарські папери та картони, фарби, формні матеріали, палітурно-оздоблювальні матеріали, матеріали, що використовуються в поліграфічному обладнанні тощо);

  · знати і вміти застосовувати методи та методики визначення основних властивостей поліграфічних матеріалів;

  · здійснювати оптимальний підбір матеріалів до конкретних умов друкування;

  · знати тенденції розвитку сучасного поліграфічного матеріалознавства.

  Нормативні

  дані

  Форма

  навчання

  Курс

  Семестри

  Всього

  годин

  Кредити

  Лекції

  (год)

  Практич-них (семі-нарських)

  (год)

  Лабора-торних

  (год)

  Самостійна робота

  (год)

  Курсова робота

  (семестр)

  Заліки

  (семестр)

  Екзамен

  (семестр)

  Денна

  3

  6

  180

  5

  54

  -

  54

  72

  -

  -

  6

 • Нормативні

  дані

   

  Форма

  навчання

  Курс

  Семестри

  Всього

  годин

  Кредити

  Лекції

  (год)

  Практич-них (семі-нарських)

  (год)

  Лабора-торних

  (год)

  Самостій-на робота

  (год)

  Курсова робота

  (семестр)

  Заліки

  (семестр)

  Іспити

  (семестр)

  Денна

  3

  6

  180

  5

  54

  -

  36

  85

  -

  -

  5

   

  МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

  Метою вивчення дисципліни " Технологія електронних видань "є навчити студента створювати засоби без паперового представлення електронної інформації за допомогою технології Flash.

  Основними завданнями вивчення дисципліни є:

  • формування системного підходу до розробки електронних видань;
  • знайомство з технологією Flash;
  • набуття базових практичних навичок роботи з з технологією Flash та мовою програмування ActionScript.

  ВИМОГИ ДО РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ:

  В результаті вивчення дисципліни студент повинен

  мати:

  • уявлення про основні етапи процесу створення електронних видань за допомогою технології Flash;
  • базисні навички із створення анімованих електронних видань за допомогою технології Flash;

  знати:

  • основні інструменти структури середовища візуальної розробки технології Flash
  • основні керуючі структури мови ActionScript;
  • критерії визначення необхідності вибору інструментів середовищі візуальної технології Flash;
  • функціональні можливості електронних видань створених за допомогою технології Flash;

  вміти:

  • формулювати візуальне представлення електронного видання;
  • визначати потреби організації у необхідності створення електронного видання;
  • здійснювати аналіз існуючих електронних видань;
  • створювати веб сайти та програмні продукти під ОС Windows

   

  володіти:

  • основними навичками роботи з середовищем візуальної розробки технології Flash;
  • базисом знань з можливостей розробки електронних видань за допомогою технології Flash;
 • МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

  Мета дисципліни «Захист інформації електронних ресурсів» - закласти термінологічний фундамент, навчити студентів правильно проводити аналіз погроз інформаційній безпеці, основним методам, принципам, алгоритмам захисту інформації електронних ресурсів з урахуванням сучасного стану та прогнозу розвитку методів, систем та засобів здійснення погроз зі сторони потенційних порушників.

   

  Основними завданнями вивчення дисципліни є:

  • Ознайомлення з основами побудови безпечних комп’ютерних систем;
  • Вивчення технологій, засобів та методів побудови підсистем захисту та забезпечення безпеки комп’ютерних систем;
  • Опанування прийомів організації різноманітних заходів, що дозволяють здійснення режиму інформаційної безпеки в різноманітних мережних і немережних операційних середах

  ВИМОГИ ДО РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ:

  В результаті вивчення дисципліни студент повинен

  мати:

  • уявлення про інформаційну безпеку та інформаційне середовище;
  • уявлення про захисту інформації;
  • базисні уявлення про канали та методи несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації бази даних електронних ресурсів
  • базисні уявлення про системи захисту інформації електронних ресурсів.
  • знати основні вимоги до систем захисту електронних ресурсів;
  • навички роботи у аналізі несанкціонованого здобуття інформації потенційними порушниками;
  • навички роботи у виявленні дії вірусу в ОС Windows за допомогою за допомогою антивірусних програм.

   

  знати:

  • сучасні погрози безпеці інформаційним системам;
  • технічні методи і засоби захисту інформації електронних ресурсів;
  • криптографічні методи захисту інформації електронних ресурсів;
  • програмні методи і засоби захисту електронних ресурсів;
  • методи захисту інформації в розподілених інформаційних системах;
  • організаційно-правове забезпечення захисту інформації.
  • критерії та вимоги до безпечних комп’ютерних систем;
  • методи, призначення та функції інструментальних засобів для створення та контролю режиму безпеки в різноманітних операційних середах.

  та підходи до побудови безпечних інформаційних систем.

   

  вміти:

  • аналізувати можливості несанкціонованого здобуття інформації потенційними порушниками;
  • аналізувати вплив комп'ютерних вірусів і шкідливих програм на безпеку комп'ютерних систем;
  • досліджувати стійкість секретних криптографічних систем;
  • досліджувати асиметричні криптосистемі;
  • виявляти дії вірусу в ОС Windows за допомогою аналізу процесів, що протікають, за допомогою аналізу кодів підозрілих програм, за допомогою антивірусних програм;
  • організовувати та виконувати практичні дій посадових осіб відділу захисту інформації відповідно до інструкцій і обов'язків.
  • вживати заходи по підтриманню високого рівня безпеки в операційній системі Windows XP за допомогою різноманітних інструментальних засобів