• Структура дисципліни “Основи маркетингу і менеджменту в галузі”

  Для напрямів «Оптотехніка», «Телекомунікації», «Видавничо-поліграфічна справа»

  Факультет – Інженерно-технічний

  Кафедра – Оптики і спектроскопії

  Індекс П-2.18

  Нормативні

  данні

   

  Форма

  Навчання

  Курс

  Семестри

  Лекції

  (год)

  Практич-них (семі-нарських)

  (год)

  Лабора-торних

  (год)

  Всього годин

  Самостій-на робота

  (год)

  Заліки

  (семестр)

  кредити

   

  Денна

  ІV

  8

  17

  17--

  --

  72

  38

  8

  2

  Заочна

  ІV

  8

  8

  --

  --

  72

  55

  8

  --
  МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

  Мета: Дисципліна читається для студентів окремих спеціальностей Інженерно- технічного факультету. Основним являється зосередити увагу студентів на найбільш загальних положеннях маркетингу і менеджменту як теорії і практики управління, процесу планування та реалізації ідеї, системи керування ринком з орієнтацією на споживання продукції, послуг, реклами високотехнологічної продукції, науково-технічних розробок, „ноу-хау” і т. д.

  Завдання:

  При вивченні даного курсу студент повинен зрозуміти і  освоїти:

  1. Суть, принципи та методи маркетингу та менеджменту.

  2. Розуміти дослідницьку функцію маркетингу.

  3. Освоїти керівницьку функцію маркетингу.

  4. Розуміти сутність стратегічної функції.

  5. Освоїти основні положення менеджменту.

  6. Вимоги до менеджерів.

  7. Розуміти роль лідера у колективі.

  8. Ознайомитися з принципами зміни свого іміджу.

  9. Освоїти основні прийоми та способи проведення рекламної програми

 • Курс – 5; Семестр – 9;

  Загальний обсяг годин – 252; Кредитів – 7;

  Лекцій – 34; Самостійна робота – 184; практичні - 17; лабороторні - 17

  Мета: Ознайомити студентів з фізичними основами елементів оптико-фізичних приладів, принципами роботи і особливостями використання оптико-фізичних приладів та оптико-електронних систем у техніці і наукових дослідженнях. Навчити студентів сучасним методам спектрофотометричних та поляриметричних досліджень. Для придбання практичних навиків і вмінь служать лабораторні роботи та семінарські заняття.

   

  Завдання: В результаті вивчення курсу студент повинен:

  Знати: Структуру оптичної системи приладів, фізичні принципи роботи оптико-фізичних приладів, оптико-електронних та волоконно-оптичних систем, методи та засоби проведення спектрофотометричних та поляриметричних досліджень.

   

  Вміти: Проводити дослідження спектрофотометричних та поляриметричних характеристик різних об’єктів, в тому числі і з врахуванням явища розсіяння випромінювання в них.