• Мета викладання дисципліни: формування у студентів системи знань з організації керівним персоналом виробничих структур безпечних умов праці найманих працівників та знань факторів негативного впливу техногенного середовища на організм людини.

    У результаті вивчення курсу студент набуває таких компетенцій: знати систему управління охороною праці на підприємствах та організаціях, ступінь негативного впливу фізичних полів на організм людини; вміти виявляти небезпечні фактори, здійснювати організацію та впроваджувати необхідні заходи та засоби для забезпечення належного рівня охорони праці на виробництві.

    Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовими модулями.