Бази даних
(БД)

 

1.1.Мета викладання курсу. Курс читається за програмою “Бази даних”, згідно з якою ця дисципліна забезпечує підготовку студентів технічної спеціальності 6.080403 в області програмної інженерії. Даний курс  висвітлює питання, що пов’язані із теорією баз даних та задачі які розв’язуються із їх допомогою. Проводить огляд теоретичних основ баз даних, а також практичного застосування баз даних для збереження структурованих даних.
Основною метою викладання дисципліни є формування у студентів знань і навичок, які забезпечують кваліфікацію майбутнього спеціаліста в області програмної інженерії.
1.2.Завдання вивчення дисципліни випливають з ролі дисципліни у системі підготовки спеціалістів: вивчення основних понять баз даних, вивчення теорії проектування баз даних, базових моделей даних, вивчення СКБД MS Access і методів розробки БД на її основі, вивчення основ мови SQL.
1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни
В результаті вивчення даного курсу студенти повинні знати:
склад інформаційної моделі даних;
типи логічних моделей;
етапи проектування бази даних;
загальну теорію проектування бази даних.
В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен вміти:
побудувати інформаційну модель для конкретного завдання;
підібрати найкращу систему керування базами даних (СКБД);
проектувати прикладні програму, нарощувати ресурси й продуктивність інформаційних систем;
Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки: бакалавр.
Напрям підготовки :   0804 – програмна інженерія
Спеціальність: 6.080403 – програмне забезпечення автоматизованих систем.
Загальна кількість годин – 180.
Кількість кредитів ECTS – 5.
Кількість годин на тиждень – 4 год. (2лк /2 лаб).
Дисципліна - нормативна.
Курс – 3; семестр 6.
Кількість відведених годин: на лекції (36), семінарські (0), практичні (0), лабораторні заняття 36),  самостійну роботу студентів (126);
Вид підсумкового контролю – залік.
1.1.Мета викладання курсу.
Курс читається за програмою “Бази даних”, згідно з якою ця дисципліна забезпечує підготовку студентів технічної спеціальності 6.080403 в області програмної інженерії. Даний курс  висвітлює питання, що пов’язані із теорією баз даних та задачі які розв’язуються із їх допомогою. Проводить огляд теоретичних основ баз даних, а також практичного застосування баз даних для збереження структурованих даних.
Основною метою викладання дисципліни є формування у студентів знань і навичок, які забезпечують кваліфікацію майбутнього спеціаліста в області програмної інженерії.
1.2.Завдання вивчення дисципліни випливають з ролі дисципліни у системі підготовки спеціалістів: вивчення основних понять баз даних, вивчення теорії проектування баз даних, базових моделей даних, вивчення СКБД MS Access і методів розробки БД на її основі, вивчення основ мови SQL.
1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни
В результаті вивчення даного курсу студенти повинні знати:
  • склад інформаційної моделі даних;
  • типи логічних моделей;
  • етапи проектування бази даних;
  • загальну теорію проектування бази даних.
В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен вміти:
  • побудувати інформаційну модель для конкретного завдання;
  • підібрати найкращу систему керування базами даних (СКБД);
  • проектувати прикладні програму, нарощувати ресурси й продуктивність інформаційних систем;
Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки: бакалавр.
Напрям підготовки :   0804 — програмна інженерія
Спеціальність: 6.080403 — програмне забезпечення автоматизованих систем.
Загальна кількість годин — 180.
Кількість кредитів ECTS — 5.
Кількість годин на тиждень — 4 год. (2 лк /2 лаб).
Дисципліна — нормативна.
Курс — 3; семестр 6.
Кількість відведених годин: на лекції (36), семінарські (0), практичні (0), лабораторні заняття (36),  самостійну роботу студентів (126);
Вид підсумкового контролю — залік.