Квантова механіка центрально симетричних систем
(КМ ЦСС)

Курс - 4семестр - 7
Загальний обсяг: год.- 144; кредитів -
4,0
Всього аудит. год. - 68 в т.ч. лекції - 34; практичні - 34; с
амостійна робота - 76.
В курсі “Квантова механіка центрально - симетричних систем” вивчаються особливості процесів взаємодії ядерних частинок із зовнішнім полем і один з одним. Викладаються властивості хвильових функцій у випадку неперервного та дискретного спектрів, а також особливості енергетичного спектру і хвильових функцій квазічастинок у квазістаціонарних станах.

Мета даного курсу полягає в тому, щоб студенти оволоділи основними методами розв’язування центрально-симетричних задач квантової механіки, які не входять у базовий курс квантової механіки. Особлива увага звертається на S-матричний формалізм, який застосовується для розрахунку спектрів квазічастинок у напівпровідникових квантових точках і необхідний фізику для вільного застосування знань в практичних задачах сучасної нанофізики.

Даний курс базується на курсах  “Квантова механіка”, ”Математична фізика”, ”Атомна фізика” та ”Ядерна фізика”.

В результаті вивчення курсу студенти повинні:

-  розуміти суть особливостей квантових фізичних явищ, які відбуваються у центрально - симетричних системах, оволодіти математичним апаратом для їх опису;

-  оволодіти необхідними практичними навичками для комп’ютерного моделювання фізичних процесів, що відбуваються в наносистемах та розрахунку енергетичних спектрів квазічастинок у багатошарових наносистемах;