Електродинаміка
(Електродинаміка)

Курс3семестр - 6
Загальний обсяг: год.- 189; кредитів -
5,25
Всього аудит. год. - 126 в т.ч. лекції - 90; практичні - 36; с
амостійна робота - 60.
В курсі “Електродинаміка” викладаються основні положення класичної теорії однієї з найважливіших форм матерії – електромагнітного поля, спеціальної теорії відносності та їх практичні застосування.
Мета даного курсу полягає в тому, щоб студенти оволоділи положеннями класичної електродинаміки та спеціальної теорії відносності, їх математичним апаратом, основними фізичними поняттями, які необхідні фізику для вільного застосування знань в практичних задачах. Даний курс базується на курсах  “Векторний і тензорний аналіз”, ”Математична фізика”, ”Електрика”.

В результаті вивчення курсу студенти повинні:
розуміти суть фізичних понять, законів, закономірностей та наслідків, що з них слідують;
оволодіти математичним апаратом класичної електродинаміки та спеціальної теорії відносності і необхідними практичними навиками для розв’язування фізичних задач.