Оптичні властивості речовин
(Оптичні властивості речовин)

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 198 год. / 5.5 кредита ECTS із них:
Лекцій: 34 год.
Лабораторних занять: 34 год.
Самостійної роботи: 130 год.

Форма підсумкового контролю: іспит.
У курсі “Оптичні властивості речовин” викладаються теоретичні основи дослідження оптичних властивостей конденсованих систем та їх застосування до опису явищ і процесів у реальних кристалах. Також студенти ознайомлюються з методами знаходження спектрів квазічастинок у відкритих наносистемах різної розмірності як з прямокутними, так і з δ-подібними потенціалами.
Мета даного курсу полягає в тому, щоб студенти отримали певні професійні знання з даного курсу та вміння самостійно їх використовувати.
Даний курс базується на курсах ”Квантова механіка”, “Теоретична механіка”, ”Математична фізика”.
У результаті вивчення курсу студенти повинні:
• знати основні ідеї, поняття, принципи і методи, які застосовуються при дослідженні оптичних властивостей конденсованих систем;
• оволодіти методами знаходження спектральних характеристик та хвильових функцій квазічастинок у відкритих конденсованих системах різної розмірності;
• вміти логічно підходити до розв’язання квантово-механічних задач і робити висновки із використанням основних методів та підходів, викладених у даному курсі.