ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА копіювання 1
(ТЕОРЕТИЧ. МЕХАНІКА_1)

Характеристика навчальної дисципліни:  вибіркова

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 108 год. / 3 кредита ECTS із них:


Лекцій: 34 год.

Практичних занять: 34 год.
Самостійної роботи: 40 год.
Форма підсумкового контролю:  іспит

Фізика, як фундаментальна наука, дає загальні уявлення про властивості і форми руху матерії. Метою викладання теоретичної механіки є детальний розгляд фізичних теорій і дослідних фактів та зв'язок фізичних теорій з розвитком сучасної теоретичної механіки, використати теорію для практичного застосування, а в подальшому успішно вивчати теоретичну фізику і спеціальні курси. Тому дана програма дає можливість освоїти основні методи теоретичної механіки, використати теорію для практичного застосування, а в подальшому успішно вивчати теоретичну фізику і спеціальні курси.

Метою вивчення курсу є детальний розгляд фізичних теорій і дослідних фактів, і зв'язок фізичних теорій з розвитком сучасної техніки. При читанні курсу теоретичної механіки слід також детально розглядати дослідні факти, викладати методологічні узагальнення, вказувати на зв'язок фізичних теорій із сучасною технікою, практичного політехнічного навчання.

1.2. Завдання вивчення дисципліни.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати

 • основні методи класичної механіки: метод рівнянь Ньютона;
 • методи аналітичної механіки (метод Лагранжа, метод канонічних рівнянь Гамільтона, варіаційні методи механіки);
 • способи знаходження інтегралів руху для цих методів;

вміти

 • застосовувати ці методи для дослідження одновимірного руху матеріальної точки;
 • застосовувати ці методи для дослідження руху в центрально-симетричному полі, коливань механічних систем, руху твердого тіла;

1.3. Мета проведення лекцій.

Розглянути основні принципи побудови курсу, основні ідеї методів даного курсу, викласти найбільш важливі моменти розділу, показати значення механіки для розвитку науково технічного процесу, окреслити об'єм самостійної роботи студентів.

1.4. Завдання проведення лекцій.

У результаті проведення лекцій студенти повинні:

знати

 • основні теоретичні положення теоретичної механіки;
 • певні уявлення про можливі застосування методів класичної механіки та використовувати їх в техніці;

вміти

 • самостійно опрацьовувати основну і додаткову літературу;
 • сформулювати теоретичні положення розділу, межі застосування основних методів класичної механіки;
 • аналізувати фізичні явища та процеси;
 • оцінювати характерні розміри і визначати масштаби явищ і процесів;
 • будувати фізичні і матеріальні моделі та визначати їх межі застосування;
 • оцінювати вплив початкових і граничних умов;

1.5. Мета проведення практичних занять.

Навчитися застосовувати засвоєні на лекціях і шляхом самостійної роботи методи для розв'язування конкретних задач. Завдання практичних занять –поглибити знання одержані при вивченні теоретичного матеріалу з метою використання методів класичної механіки для розв’язування конкретних задач.

1.6. Завдання проведення практичних занять.

У результаті проведення практичних занять студенти повинні:

знати

основні методи розв'язування задач класичної механіки;

вміти

 • застосовувати ці методи до конкретних задач в тому числі тих, які виникають в тих розділах теоретичної фізики, які слідують за класичною механікою;
 • застосовувати теорію до практичних задач;
 • робити наукові узагальнення;
 • виявляти можливі протиріччя між математичними образами процесу і спостереженнями;
 • графічно зображати встановлені закономірності;
 • на основі графічних залежностей робити висновки;
 • науково обґрунтовувати фізичний експеримент.