Теорія ймовірностей та математична статистика
(Теорія ймовірностей)

Теорія ймовірностей та математична статистика

Загальна кількість годин 108, кредитів 3, лекцій 36 год., практичних 18 год., самостійна робота 54 год.

Курс «Теорія ймовірностей та математична статистика» покликаний ознайомити студентів з основним понятійним апаратом теорії ймовірностей та математичної статисики, показати зв'язок між відповідними поняттями та їх використанням для вивчення основ теоретичної фізики.

Мета викладання дисципліни: формування знань студентів з основних ймовірнісних закономірностей поведінки різних фізичних систем, а також їх статистичного опису та аналізу.

У результаті вивчення курсу студент повинен знати: загальний математичний апарат теорії ймовірностей, загальний математичний апарат математичної статистики, способи та методи їх використання для аналізу та прогнозування фізичних процесів.