Комп'ютерне макетування і верстання
(КМВ)

144 - години усього, 4 - кредити,
34 - год. лекції, 34 - год. лабораторні
7 семестр, залік.
Мета: вивчення теоретичних основ комп'ютерного макетування і комп'ютерної верстки, типографських шрифтів та їх елементів, загальних принципів і правил комп'ютерних набору текстової інформації різної складності, програмного забезпечення для створення макетів і верстання сторінок видань, придбання практичних навиків у створенні оригінал-макетів із використанням комп’ютерних редакторів і програм верстки.

Завдання:
в результаті вивчення курсу студент повинен набути наступних компетенцій:

Знати:
- основні правила та вимоги при створенні макету окремого матеріалу, підбірки і полоси набору;
- основні поняття про типографські шрифти та їх елементи;
- основні правила набору текстової інформації довільної складності;
- основні правила верстання сторінок за допомогою різних програм комп’ютерної верстки.

Вміти:
- вибирати формат та створювати макет полоси набору;
- працювати із типографічними шрифтами на комп’ютері;
- набирати та обробляти текстову інформацію згідно правил набору;
- верстати окремі сторінки і цілі видання та обирати необхідну програму комп’ютерної верстки.