Коливання і хвилі
(КІХ)

“Коливання і хвилі”
для напряму 6.051004 «Оптотехніка»
Кредитів 4
Всього 144 год.
Лекцій 51 год.
Практичних/семінарських занять 17 год.
5 семестр, залік

Мета: Навчальна дисципліна формує базові уявлення студентів про сучасні методи опису коливних і хвильових процесів та явищ, які суттєво розширюють відомості, отримані із загального курсу фізики та курсу „Фізична оптика”. Дається поглиблена інтерпретація понять когерентності, інтерференції, дифракції і поляризації, інтегральних перетворень в оптиці; розглядаються статистичні (випадкові* й нелінійні коливні та хвильові процеси. Знання і навички, отримані студентом при вивченні курсу, допоможуть майбутньому фахівцю аналізувати принципи функціонування оптико-електронних пристроїв обробки інформації, а також здійснювати свідоме планування експерименту при розв’язанні конкретних дослідницьких і практичних задач сучасної оптики. Дисципліна логічно пов’язана з курсами “Променева оптика”, “Фізична оптика”, “Голографія”, “Статистична оптика”, “Сингулярна оптика”, “Основи кореляційної оптики”.

Завдання: в результаті вивчення курсу студент повинен:

Знати:
- сучасні методи опису та вимірювання когерентності і поляризації світлових полів й області їх застосовності;
- принципи перетворення когерентності оптичного поля у процесах поширення та перевипромінювання світла;
- принципи реалізації інтегральних перетворень в оптиці;
- сучасні моделі дифракції світла, області їх застосовності та обмеження;
- аналітичні та експериментальні методи дослідження інтерференції різночастотних хвиль.

Вміти:
-   проводити аналіз оптичної проблеми в термінах інтегральних перетворень;
-  коректно застосовувати статистичні методи до розв’язання еталонних задач оптики;
-  аналізувати нелінійні хвильові явища, включаючи методи гетеродинування;
-  оцінювати переваги та обмеження ефективності оптичних методів при розв’язанні конкретних практичних задач.