Електроніка і схемотехніка [Частина 3] (напрям підготовки - 6.051004 “Оптотехніка”)
(ЕлСх-3)

Кредитів 8

Всього 288 год.

Лекцій 72 год.

Лабораторних занять 36 год.

Самостійна робота 114год.

6 семестр, екзамен


Мета курсу: Набуття студентами теоритичних знань та практичних навиків у галузі схемотехнічного синтезу вузлів електронних пристроїв безперервної та дискретної дії для формування, обробки та зберігання інформаційних сигналів. Для її досягнення вивчаються електрофізичні основи схемотехніки; схемотехніка електронних пристроїв безперервної дії (аналогова схемотехніка) та схемотехніка електронних пристроїв дискретної дії (імпульсна техніка), що охоплюють: лінійні перетворення електричних сигналів; зворотний зв’язок; базові однотранзисторні каскади підсилення; стабілізація положення робочої точки; підсилювачі постійного струму; резистивний підсилювач із ємнісним зв’зком (RC – підсилювач); підсилювачі потужності; генератори електричних сигналів; схеми генераторів; генерація несинусоїдальних коливань; симетричний мультивібратор в автоколивальному режимі; блокінг-генератор; генератор; генератор пилкоподібної напруги.

На основі отриманих теоретичних знань із схемотехніки вузлів електронних пристроїв виробити у студентів практичні уміння аналізувати схеми електронних пристроїв.

Знати: основні схемні вирішення  найбільш поширених вузлів електронних пристроїв – підсилювачів, генераторів,

Вміти: розробляти схемні вирішення пристроїв у відповідності з їх функціональним призначенням і заданими характеристиками.