Електроніка і схемотехніка [Частина 2] (напрям підготовки - 6.051004 “Оптотехніка”)
(ЕлСх-2)

Напрям підготовки: 6.051004 “Оптотехніка”
Цикл професійної та практичної підготовки
Дисципліна самостійного вибору ВНЗ

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 180 год/5 кредитів ECTS із них: 

Лекцій: 34 год.
Семінарських занять: 0 год.
Практичних занять: 0 год.
Лабораторних: 34 год.
Самостійної роботи: 112 год.

Форма підсумкового контролю: залік.


Мета: Курс “Електроніка” належить  до загально-інженерних дисциплін. Метою цього курсу є набуття студентами теоретичних знань та практичних навиків у галузі електроніки, необхідних для успішного вивчення спеціальних дисциплін і наступного вирішення виробничих, проектних та дослідницьких завдань.

Предметом вивчення у курсі “Електроніка”  є фізичні основи роботи, експлуатаційні характеристики і параметри та моделі напівпровідникових приладів (діодів, транзисторів, тиристорів, і т. п.).

Завдання: У відповідності до кваліфікаційної характеристики майбутні спеціалісти базового напрямку “Телекомунікація”  повинні:

a) знати:

-         будову, фізичні основи функціонування,  електричні характеристики і параметри та області застосування електронних приладів;

-         математичні моделі та заступні схеми окремих компонент електронної техніки;

-         методи аналізу  електронних кіл;

-         стан і тенденції розвитку елементної бази для телекомунікаційної та дослідницької апаратури;

б) уміти:

-         правильно застосовувати елементну базу при експлуатації електронної апаратури та її модернізації;

-         вибирати режими роботи, та відповідні моделі електронних компонент.

в) мати:

-         навички роботи з вимірювальною апаратурою при  дослідженні технічних показників електронних приладів;

-         навички моделювання електронних приладів та аналізу електронних кіл;

навички самостійно користуватися довідниками, навчальною та методичною літературою.