Електроніка і схемотехніка [Частина 1] (напрям підготовки - 6.051004 “Оптотехніка”)
(ЕС-1)

Цикл професійної та практичної підготовки 
Дисципліна самостійного вибору ВНЗ 

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 144 год/4 кредитів ECTS із них: 

Лекцій: 36 год. 
Семінарських занять: 0 год.
Практичних занять: 0 год.
Лабораторних:0 год.
Самостійної роботи: 114 год. 
Форма підсумкового контролю: залік

 

Мета викладання дисципліни

Перша частина курсу “Електроніка і схемотехніка” присвячена питанням
теорії кіл.
Теорія кіл із пізнавальної точки зору є продовженням розділу електрики з
курсу фізики та його подальшим розвитком. Із точки зору власної внутрішньої
структури ця дисципліна математична, оскільки має справу не з реальними
об’єктами, а з абстрактними. Закони теорії кіл виражають співвідношення між цими
абстракціями, одночасно відображаючи суттєві сторони реальних процесів в
об’єктах дослідження.
Власне теорія електричних та електронних кіл грунтується на
фундаментальних законах, що виражають співвідношення між струмами та
напругами у різних точках та ділянках кола.
Робочий інструмент теорії кіл – моделі (математичні, заступні схеми)
Метою курсу є вивчення законів електричних кіл із прикладної точки зору,
тобто набуття навичок правильного їх використання для проектування й
експлуатації складних систем і пристроїв генеруваня, передавання, зберігання та
перетворення електричної енергії та інформації.
Методи теорії кіл грунтуються на заміні реальних пристроїв деякою
спрощуючою моделлю, процеси в якій описуються скалярними величинами –
струмами та напругами. Окремі складові частини (елементи) пристрою при цьому
замінюються моделями, які приблизно відображають основні (важливі в конкретній
ситуації) властивості відповідних елементів.
Розробка інженерних методів дослідження процесів в електротехнічних і
радіоелектронних пристроях, основаних на заміні цих пристроїв моделями, складає
предмет теорії кіл.
Знання теорії кіл потрібно для успішного засвоєння студентами наступних
спеціальних дисциплін, а також при побудові адекватних моделей довільних
фізичних пристроїв, схем, і приладів електроніки й електротехніки, необхідних при
розрахунках і проектуванні з використанням обчислювальних машин, у процесі
дослідження і створення нових пристроїв і систем. Теорія кіл є фундаментом, на
якому базується вся професіональна творча діяльність інженера. Запорукою успіху в
цій діяльності є добре засвоєння апарату аналізу електричних кіл і вміння
застосовувати його для вирішення практичних