Електроніка (напрям підготовки: 6.050903 “Телекомунікації”)
(Електроніка)

Кредитів 6

Всього 216 год.

Лекцій 68 год.

Лабораторних занять 34 год.

Самостійна робота 114год.

5 семестр, екзамен


Мета: Курс “Електроніка” належить  до загально-інженерних дисциплін. Метою цього курсу є набуття студентами теоретичних знань та практичних навиків у галузі електроніки, необхідних для успішного вивчення спеціальних дисциплін і наступного вирішення виробничих, проектних та дослідницьких завдань.

Предметом вивчення у курсі “Електроніка”  є фізичні основи роботи, експлуатаційні характеристики і параметри та моделі напівпровідникових приладів (діодів, транзисторів, тиристорів, і т. п.).

Завдання: У відповідності до кваліфікаційної характеристики майбутні спеціалісти базового напрямку “Телекомунікація”  повинні:

a) знати:

-         будову, фізичні основи функціонування,  електричні характеристики і параметри та області застосування електронних приладів;

-         математичні моделі та заступні схеми окремих компонент електронної техніки;

-         методи аналізу  електронних кіл;

-         стан і тенденції розвитку елементної бази для телекомунікаційної та дослідницької апаратури;

б) уміти:

-         правильно застосовувати елементну базу при експлуатації електронної апаратури та її модернізації;

-         вибирати режими роботи, та відповідні моделі електронних компонент.

в) мати:

-         навички роботи з вимірювальною апаратурою при  дослідженні технічних показників електронних приладів;

-         навички моделювання електронних приладів та аналізу електронних кіл;

-         навички самостійно користуватися довідниками, навчальною та методичною літературою.