Дискретна математика (Кореляційної оптики)
(Дискретна математика (Кореляційної оптики))

Курс “Дискретна математика” відносяться до природничонаукових дисциплін. Метою курсу є освоєння студентами методів аналізу дискретних повідомлень, висловлювань, основ кодування сигналів, вибору потужності алфавітів для оптимального кодування інформації а також використання теорії графів для розв’язку задач телекомунікації.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен   з  н  а  т  и :

визначення множин та дії над ними, комбінаторний аналіз, елементи математичної логіки та алгебру висловлень, логіку предикатів, елементи теорії графів.

Підготовлений фахівець повинен    в  м  і  т  и :

виконувати дії над множинами, розв’язувати задачі на множини, розв’язувати комбінаторні задачі,  розв’язувати задачі математичної логіки, виконувати операції над предикатами, використовувати Бульові функції для розв’язку конкретних кібернетичних задач, вміти будувати та проводити аналіз графів

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – бакалавр.

 

Шифр –6.050903, назва напряму – “Телекомунікації” для   спеціальності 6.092400 – “Інформаційні мережі зв’язку”,