Геометрична оптика (напрям підготовки: 6.051004 «Оптотехніка»)
(ГО)

Курс – 1, семестр – 2;
Загальний обсяг: год.- 108; кредитів3;
Лекцій – 51 год., лабораторні – 17 год., самостійна робота – 54 год.

Мета:
Навчальна дисципліна формує базові уявлення студентів з променевої оптики, необхідні для обґрунтування принципу дії оптичних приладів. В курсі розглядаються теоретичні основи, необхідні для вивчення і проектування оптичних систем, які входять до складу різних оптичних і оптико-електронних приладів. Курс є базовим для курсів „Фізична оптика”,  „Прикладна оптика”.

Завдання: В результаті вивчення курсу студент повинен:

Знати: Основні положення та закони геометричної оптики, теорію ідеальної оптичної системи, аберації оптичних систем, основні оптичні прилади які озброюють око людини, проекційні та освітлювальні системи.

Вміти: Розв’язувати практичні задачі, самостійно виконувати експериментальні завдання.