Волоконно-оптичні лінії зв'язку
(ВОЛЗ)

Лекцій – 34

Лабораторних – 17

Практичні – 17

7 семестр, екзамен

Мета: Навчальна дисципліна формує базові уявлення студентів про принципи створення, структуру та складові елементи волоконно-оптичних систем передачі інформації (ВОСП), процеси, які відбуваються при передачі інформаційного сигналу по оптичному волокну. В курсі розглядаються діючі та перспективні системи та мережі волоконно-оптичного зв’язку, функціональні схеми та елементи конкретних вітчизняних та закордонних систем PDH та SDH ієрархій. Знання та уміння отримані студентами при вивченні курсу повинні дозволити майбутньому фахівцю проводити експлуатацію та розробку систем передачі на основі волоконно-оптичних ліній та оптичних пристроїв, проводити проектування та планування мереж зв’язку з оптичними компонентами. Курс є логічним завершенням напрямку підготовки фахівця, пов’язаним з системами та лініями передачі і є одним з базових для курсів “Мережі зв’язку” та “Основи побудови телекомунікаційних систем та мереж”.

 

Завдання: В результаті вивчення курсу студент повинен:

Знати:

Основи побудови волоконно-оптичних систем передачі, основні елементи таких систем та принципи їх роботи, принципи функціонування систем плезіохронної та синхронної ієрархій фізику процесів, які відбуваються при генерації, передачі та прийомі інформаційного сигналу, основні характеристики сучасних засобів волоконно-оптичного зв’язку та їх переваги та недоліки порівняно з традиційними електричними системами передачі, типові пристрої монтажу, настройки та обслуговування ВОСП, принципи планування та проектування ВОСП.

Вміти:

Аналізувати характеристики ВОСП, та її складових елементів, працювати з технічною документацією ВОСП та вносити до неї відповідні зміни, проводити експлуатацію і настройку ВОСП та її складових вузлів, пристроїв, проводити вимірювання характеристик ВОСП та її складових вузлів, пристроїв, проводити планування (проектування) ВОСП та її складових вузлів.