Безпровідний зв'язок (для спеціальності 8.05090302 "Інформаційні мережі зв'язку")
(БЗ)

Курс – 4, семестр – 7;
Загальний обсяг: год.- 108; кредитів4,5;
Лекцій – 34 год., семінапські - 17 год., лабораторні – 17 год, самостійна робота – 40 год.

Мета:
Даний курс є одним з основних курсів фахової інженерної підготовки студентів. Його метою є навчити студентів принципам організації і технологій безпровідного зв'язку (БЗ), показати методи розділення каналів, навчити методам разнесення сигналів з використанням методів радіозв'язку, технічним концепціям побудови систем БЗ; розглянути системи з розширенням спектру, а також принципи побудови безпровідних локальних мереж.

Завдання: В результаті вивчення курсу студент повинен:

Знати: технічні концепції побудови систем безпровідного зв'язку; основні параметри радіоканалів і методи визначення цих параметрів; основні методи розрахунку енергетичних параметрів систем БЗ і технічних параметрів мереж; призначення і функціональні схеми центрів БЗ; принципи побудови системи мережевого управління; способи многостанціонного доступупа і області їх застосування; технічні параметри стандартів систем БЗ, методи разнесення сигналів; структурні схеми систем з розширенням спектра; методи вимірювання основних характеристик каналів, пристроїв і систем; принципи побудови бездротових локальних мереж.

Вміти: розраховувати і вибирати основні енергетичні параметри апаратури: радіус комірки, чутливість приймача і т.п., виходячи з співіснуючих норм на якість каналу і реальних параметрів траси БЗ; розробляти частотно-територіальний план при заданих стандартах системи БЗ для заданої місцевості; оптимізувати архітектуру мережі БЗ по комплексним критеріями ефективності, проводити розрахунки основних параметрів систем та мереж радіорелейного та супутникового зв’язку, систем безпровідного доступу на різних фізичних рівнях, проводити метрологічні вимірювання в системах та мережах безпровідного зв’язку.